Registreren als ondernemer

Algemene gegevens ondernemer
Aanvraag inkomensverklaring
Aanvraag beoordelingsverklaring (0-verklaring)
Let op: dit is geen inkomensverklaring en kan alleen worden gebruikt als het inkomen niet nodig is voor de hypotheekaanvraag. Wij beoordelen dan alleen het eventuele risico binnen de onderneming
LET OP: staat de geldverstrekker van jouw keuze niet in de lijst, dan kunnen wij geen beoordelingsverklaring opstellen voor deze geldverstrekker
Je dient zelf een keuze te maken qua geldverstrekker, wij mogen hierin niet adviseren. Indien je dit nog niet weet, kun je voor NHG kiezen. Wij hanteren dan het NHG beleid voor het vaststellen van het inkomen.
Opdrachtnemer
Zakelijk Inkomen B.V.
Symfonielaan 18
3438 EV Nieuwegein

Tel. 085-4890521
info@zakelijkinkomen.nl
KvK 65921550
Hierna te noemen opdrachtnemer
Opdrachtomschrijving
Opdrachtgever geeft opdracht aan opdrachtnemer om het zakelijk inkomen vast te stellen. Opdrachtgever verstrekt hiertoe aan opdrachtnemer deze getekende opdrachtbevestiging. Na ontvangst van deze getekende opdrachtbevestiging zal Zakelijk Inkomen automatisch een email sturen met een opgave van de benodigde documenten. Na ontvangst van alle benodigde documenten streeft Zakelijk Inkomen er naar om binnen uiterlijk vijf werkdagen een inkomensverklaring af te geven.
Voorwaarden bij deze opdracht
 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen van een ondernemer door haar visie en kennis op dit gebied te koppelen aan de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever. Het is daarom van belang dat er juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aangeleverde documenten en informatie. Indien opdrachtnemer aanvullende documenten of informatie noodzakelijk acht voor het vaststellen van het toetsinkomen zal opdrachtgever deze verstrekken.
 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen op basis van haar visie en kennis. Door deze beoordeling, alsmede de totstandkoming daarvan, vervolgens vast te leggen in een heldere schriftelijke rapportage, is de beoordeling volledig transparant en overtuigend en kan deze worden gebruikt om derden (bijvoorbeeld geldverstrekkers) inzicht te geven in het zakelijk inkomen van de ondernemer.
 • Indien de gegevens zijn verstrekt door een adviseur / tussenpersoon / intermediair (derde), staat deze laatste er voor in dat door betrokkene toestemming is verleend tot gebruik van de gegevens als hier omschreven door Zakelijk Inkomen B.V.
 • Een geldverstrekker kan afwijken van het door opdrachtnemer vastgestelde toetsinkomen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om gegevens te delen met, en vragen te beantwoorden van, de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend.
 • Indien wij geen vast en bestendig toetsinkomen kunnen vaststellen zal dit ook worden onderbouwd in een heldere, schriftelijke rapportage. Dit ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten voor verrichte werkzaamheden te voldoen aan opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de gegevens die worden verwerkt in het kader van de overeenkomst, kunnen worden ingezien door, of gedeeld met, NHG. Het doel van NHG bij het inzien van de gegevens is het beoordelen of de rekenregels correct zijn toegepast en of de rekenregels juist zijn voor het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld, namelijk een verantwoorde financiering van de lening met NHG. Daarnaast kan NHG een derde partij (auditor) inschakelen om te beoordelen of de rekenregels correct worden toegepast. In dat geval is de derde partij zelf Verwerkingsverantwoordelijke.
Tarieven
 • € 125,- voor de partner in privé (zie onderstaande toelichting)
 • € 275,- voor een eenmanszaak
 • € 470,- voor een ondernemer met een v.o.f / maatschap / 1 BV
 • € 575,- voor een ondernemer met 2 BV’s (of een combinatie van 2 entiteiten)
 • € 675,- voor een ondernemer met 3 BV’s (of een combinatie van 3 entiteiten)
 • € 675,- voor een DGA met 3 BV's plus € 95,- per extra vennootschap (of een combinatie van 3 of meer entiteiten)
 • € 60,- voor een beoordelingsverklaring 1 entiteit (+ € 30 voor iedere extra entiteit)
Deze tarieven zijn exclusief BTW
Aanvullend geldt het volgende:
 • Toelichting partner in privé: Dit betreft een separate inkomensverklaring voor de partner in privé die mede vennoot en/of de mede aandeelhouder is binnen dezelfde entiteit(en).
 • Indien de partner in privé vennoot of eigenaar is van separate entiteiten geldt hiervoor het reguliere tarief.
 • Indien uit de aangeleverde gegevens direct blijkt dat het afgeven van een Inkomensverklaring niet mogelijk is, dan nemen wij contact op om te bespreken of we de opdracht kosteloos zullen afleggen.
 • Indien achteraf voor een (andere) geldverstrekker wordt gekozen, kunnen wij de Inkomensverklaring binnen 6 maanden na afgifte één keer kosteloos voor jou aanpassen (indien er geen aanvullende documenten opgevraagd hoeven te worden). Daarna geldt een tarief van € 125,- exclusief Btw.
 • Een update van de Inkomensverklaring is mogelijk binnen 6 maanden na afgifte. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van € 125,- exclusief Btw. Het update tarief geldt alleen binnen de geldigheidsduur van de eerst afgegeven inkomensverklaring.
Facturatie aan
Ondertekend door
Er zal een bevestigingsmail worden verstuurd naar de ondernemer en naar het e-mailadres van de hypotheekadviseur met daarin de werkwijze en de link naar onze uploadpagina voor het aanleveren van de benodigde documenten.