Registreren als ondernemer

Algemene gegevens ondernemer
U dient zelf een keuze te maken qua geldverstrekker, wij mogen hierin niet adviseren. Indien u dit nog niet weet, kunt u voor NHG kiezen. Wij hanteren dan het NHG beleid voor het vaststellen van het inkomen.
Opdrachtnemer
Zakelijk Inkomen B.V.
Koningin Wilhelminalaan 21
3818HN Amersfoort

Tel. 085-4890521
info@zakelijkinkomen.nl
KvK 65921550
Hierna te noemen opdrachtnemer
Opdrachtomschrijving
Opdrachtgever geeft opdracht aan opdrachtnemer om het zakelijk inkomen vast te stellen. Opdrachtgever verstrekt hiertoe aan opdrachtnemer deze getekende opdrachtbevestiging. Na ontvangst van deze getekende opdrachtbevestiging zal Zakelijk Inkomen automatisch een email sturen met een opgave van de benodigde documenten. Na ontvangst van alle benodigde documenten streeft Zakelijk Inkomen er naar om binnen uiterlijk vijf werkdagen een inkomensverklaring af te geven.
Voorwaarden bij deze opdracht
 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen van een ondernemer door haar visie en kennis op dit gebied te koppelen aan de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever. Het is daarom van belang dat er juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aangeleverde documenten en informatie. Indien opdrachtnemer aanvullende documenten of informatie noodzakelijk acht voor het vaststellen van het toetsinkomen zal opdrachtgever deze verstrekken.
 • Opdrachtnemer beoordeelt het zakelijk inkomen op basis van haar visie en kennis. Door deze beoordeling, alsmede de totstandkoming daarvan, vervolgens vast te leggen in een heldere schriftelijke rapportage, is de beoordeling volledig transparant en overtuigend en kan deze worden gebruikt om derden (bijvoorbeeld geldverstrekkers) inzicht te geven in het zakelijk inkomen van de ondernemer.
 • Indien de gegevens zijn vertrekt door een adviseur / tussenpersoon / intermediair (derde), staat deze laatste er voor in dat door betrokkene toestemming is verleend tot gebruik van de gegevens als hier omschreven door Zakelijk Inkomen B.V.
 • Een geldverstrekker kan afwijken van het door opdrachtnemer vastgestelde toetsinkomen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om gegevens te delen met, en vragen te beantwoorden van, de geldverstrekker waar de hypotheekaanvraag wordt ingediend.
 • Indien wij geen vast en bestendig toetsinkomen kunnen vaststellen zal dit ook worden onderbouwd in een heldere, schriftelijke rapportage. Dit ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de kosten voor verrichte werkzaamheden te voldoen aan opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om de gegevens, die zijn verstrekt ten behoeve van de NHG inkomensverklaring ondernemer, actief te delen met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie, of anderen door het WEW aangewezen deskundigen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd om basisinformatie te registreren in het Register aanvraag Inkomensverklaring Ondernemer van NHG.
Tarieven
 • € 100,- voor de partner in privé (zie onderstaande toelichting)
 • € 225,- voor een eenmanszaak
 • € 399,- voor een ondernemer met een v.o.f / maatschap / 1 BV
 • € 499,- voor een ondernemer met 2 BV’s (of een combinatie van 2 entiteiten)
 • € 575,- voor een ondernemer met 3 BV’s (of een combinatie van 3 entiteiten)
 • € 575,- voor een DGA met 3 BV's plus € 75,- per extra vennootschap (of een combinatie van 3 of meer entiteiten)
Deze tarieven zijn exclusief BTW
Aanvullend geldt het volgende:
 • Toelichting partner in privé: Dit betreft een separate inkomensverklaring voor de partner in privé die mede vennoot en/of de mede aandeelhouder is binnen dezelfde entiteit(en).
 • Indien de partner in privé vennoot of eigenaar is van separate entiteiten geldt hiervoor het reguliere tarief.
 • Indien uit de aangeleverde gegevens direct blijkt dat het afgeven van een Inkomensverklaring niet mogelijk is, dan nemen wij contact op om te bespreken of we de opdracht kosteloos zullen afleggen.
 • Indien u geen keuze voor een geldverstrekker opgeeft, dan werken wij uit op de normen van NHG. Indien achteraf voor een (andere) geldverstrekker wordt gekozen, kunnen wij de Inkomensverklaring 1 keer kosteloos voor u aanpassen indien er geen aanvullende documenten opgevraagd hoeven te worden. Daarna geldt een tarief van € 100,- exclusief Btw.
 • Een update van de Inkomensverklaring is mogelijk binnen 6 maanden na afgifte. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van € 100,- exclusief Btw.
Facturatie aan
Ondertekend door
Er zal een bevestigingsmail worden verstuurd naar de ondernemer en naar het e-mailadres van de hypotheekadviseur met daarin de werkwijze en de link naar onze uploadpagina voor het aanleveren van de benodigde documenten.